Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Σήμερα η φθινοπωρινή ισημερία

Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα..Η Ορφική Κοσμοθέαση τιμούσε την έννοια "Ήφαιστος" την 


10η φθίνοντος μηνός Βοηδρομιόνως (21 Σεπ).


Γνώριζαν πως η νύχτα μεγάλωνε και ο Χειμώνας ερχόταν άρα χρειαζόταν το τεχνητό Φως 


και η θέρμη της Φωτιάς την οποία συμβόλιζε ο Ήφαιστος.

Χρόνια Πολλά!Ηφαίστου, θυμίαμα λιβανομάνναν Ήφαιστ’ ομβριμόθυμε, μεγασθενές, ακάματον πυρ,

λαμπόμενε φλογέαις αυγαίς, φαεσίμβροτε δαίμον,


φωσφόρε, καρτερόχειρ, αιώνιε, τεχνοδίαιτε,εργαστήρ, κόσμοιο μέρος, στοιχείον αμεμφές,

παμφάγε, πανδαμάτωρ, πανυπέρτατε, παντοδίαιτε,


αιθήρ, ήλιος, άστρα, σελήνη, φως αμίαντον·ταύτα γαρ Ηφαίστοιο μέλη θνητοίσι προφαίνει.

πάντα δε οίκον έχεις, πάσαν πόλιν, έθνεα πάντα,


σώματά τε θνητών οικείς, πολύολβε, κραταιέ.


κλύθι, μάκαρ, κλήιζω σε προς ευιέρους επιλοιβάς,


αιεί όπως χαίρουσιν επ’ έργοις ήμερος έλθοις.


παύσον λυσσώσαν μανίαν πυρός ακαμάτοιο


καύσιν έχων φύσεως εν σώμασιν ημετέροισιν


Ήφαιστε ίσχυρόκαρδε, μεγαλοδύναμε, πού είσαι τα άσβεστον πυρ,

και φωτίζεσαι από φλογερές λάμψεις, ω θεέ που παρέχεις το φως εις τους ανθρώπους, εσύ πού φέρεις το φως, με τα ισχυρά χέρια, αιώνιε, πού ζής με την


 τέχνην, συ ο εργάτης, μέρος του κόσμου και στοιχείον άμεμπτον, πού τρώγεις τα

πάντα, πού δαμάζεις τα πάντα (ως εκπρόσωπος της φωτιάς), ο υπεράνω όλων


 υπέρτατος, πού ευρίσκεσαι παντού. ΕΙσαι ο αιθήρ, ο ήλιος, τα άστρα, ή σελήνη, 


το φως το αμόλυντον διότι αυτό τα μέλη του Ηφαίστου φέρουν το φως είς τους ανθρώπους.
Και κατοικείς εσύ είς πάντα οίκον, όλες τις πόλεις, όλα τα έθνη·


καί κατοικείς (ως πυρ, ως φωτιά) μέσα είς τα σώματα των ανθρώπων, εσύ με την μεγάλην ευτυχίαν, ο ισχυρός.

Ακουσε με μακάριε, εσέ προσκαλώ είς τάς Ιεράς σπονδάς, δια να προσέλθης πάντοτε ήμερος καί με έργα πού φέρουν χαράν.

Κατάπαυσε την λυσσασμένην μανίαν του ακατάβλητου πυρός


παρέχων είς τα ιδικά μας σώματα την φυσικην καύσιν

Καθώς σήμερα είναι η  Φθινοπωρινή Ισημερία να θυμηθούμε ότι η Φθινοπωρινή Ισημερία, που ταυτίζεται με την έναρξη του ζωδίου του Ζυγού, σηματοδοτεί την έναρξη της κυριαρχίας του θεού Ηφαίστου και την τέλεση των Μεγάλων Μυστηρίων της Ελευσίνας.

Οι αρχαίοι για την τέλεση των μυστηρίων την όρισαν έτσι ώστε να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σχέση με την πραγματικότητα.

Όταν ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς στο σημείο εκείνο του ισημερινού κύκλου, διάλεξε η θεά Δήμητρα την έναρξη των μεγάλων απόκρυφων γιορτών της. Είναι οι μέρες που η κόρη της, η Περσεφόνη, φεύγει από τον πάνω κόσμο για τον κάτω

Share